Đây là trang lưu lại các website hay về Phật pháp
để độc giả có thêm một trang dự phòng, phòng sự cố mạng trang gốc không xem được.
Danh sách các trang hỗ trợ dự phòng:
(Theo thứ tự ABC)
  1. Budsas.org [Trang dự phòng][Trang gốc]
  2. Budsas.net [Trang dự phòng][Trang gốc]
  3. ToaiKhanh.com [Trang dự phòng][Trang gốc]
  4. GiacNguyen.com [Trang dự phòng][Trang gốc]
  5. Bước đầu học Phật - buocdauhocphat.com